shopify
analytics tool

Lipsesc ceva bani din bugetul tecucean

  Examinând deficienţele consemnate în raportul de audit financiar şi procesul-verbal de constatare nr.101956/28.10.2011 încheiat în urma acţiunii de verificare cu tema „Auditul fianciar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară” pe anul 2010 la Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Tecuci, se constată următoarele: „Conducătorul entităţii nu a dispus, ţinând cont de particularităţile cadrului legal, organizaţional, de personal, de finanţare şi de alte elemente specifice, precum şi de standardele de management, control intern, măsurile necesare pentru elaborarea şi dezvoltarea sistemelor de control managerial ale entităţii, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activităţi, în condiţiile prevederilor art 2, art.3, şi art.4 din Ordinul MPF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management, control intern şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare din procesul-verbal de constatare”.
De unde provin „găurile”
În urma auditului s-a constatat faptul că nu au fost declarate de către contribuabilii persoane fizice şi juridice şi nu au fost stabilite din oficiu, înregistrate în evidenţa contabilă şi fiscală, urmărite şi încasate, venituri cuvenite bugetului local reprezentând taxa pe clădiri şi taxa pe teren pentru clădirile şi terenurile din domeniul public sau privat al municipiului Tecuci, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă. Valoarea estimată prejudiciului determinat de abateri este de 44.337 lei.
Pe de altă parte, nu au fost urmărite şi încasate în cuantumul şi în termenele prevăzute de lege  creanţele înregistrate la 31.12.2010, reprezentând venituri cuvenite bugetului local, urmare a neaplicării tuturor procedurilor de executare silită conform reglementărilor legale, prin încălcarea mai multor articole din OUG nr. 92/33 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile din Legea nr.273/2006 privind fiananţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea estimată în acest caz este de 9.792.925 lei.
Pe de altă parte, au fost făcute plăţi şi cheltuieli de persoanal neprevăzute în legislaţia în vigoare, aferente unor drepturi  acordate pentru perioada ianuarie 2009 – decembrie 2009, în care sunt incluse indemnizaţia de hrană, spor de dispozitiv, spor condiţii vătămătoare, spor calculator, fiind încălcate astfel mai multe prevederi legale în vigoare, valoarea estimată totală a abaterilor constatate fiind de 1.243.755 lei.
Până la sfârşitul lunii februarie trebuie remediate problemele
Pentru înlăturare deficienţelor constatate este necesară aplicarea unor măsuri pentru stablirea întinderii prejudiciilor, precum şi pentru recuperarea debitelor, până la finele lunii februarie 2012.
În urma misiunii de audit financiar, auditorul public a constatat faptul că „modul de administrare a  patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţii administrativ teritoriale, precum şi execuaţia bugetelor de venituri şi cheltuieli nu respectă principiile legalităţii şi regularităţii, valoarea cumulată a erorilor de la legalitate şi regularitate costatate şi extrapolate la nivelul populaţiilor auditate se situează peste pragul de semnificaţie”. Astfel, în urma misiunii de audit financiar pe anul 2010 s-au costatat unele abateri de legalitate şi regularitate în ceea ce priveşte elaborarea şi dezvoltarea sistemelor de control managerial al entităţii, inclusiv al procedurilor, formalizarea pe activităţi,modul de stabilire, înregistrare, urmărire şi încasare a veniturilor bugetare, precum şi efectuarea de plăţi nelegale aferente unor cheltuieli de personal. Valoarea totală a acestori bateri de la legalitate şi regularitate, extrapolate la nivelul întregii populaţii auditate, respectiv de 11.087.016 lei, este peste pragul de semnificaţie, de 727.629 lei.
sursa: monitoruldegalati.ro

1 Comment on "Lipsesc ceva bani din bugetul tecucean"

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


*

error: Content is protected !!