shopify
analytics tool

Ai o firmă în Tecuci? Afla că trebuie să ai şi acordul primăriei. Procedură mai complicată decât la înfiinţarea societăţii

Manager-stresat

Orice firmă trebuie să obţină un acord de funcţionare – Magazinele de alimentaţie publică trebuie să obţină autorizaţie de funcţionare – Taxe anuale  între 2.000 şi 4.000 lei – Poliţia locală va avea sarcini suplimentare dar nu şi competenţe – Documentaţia e mai stufoasă decât la înfiinţarea firmei – Vei avea mari probleme dacă nu ai reuşit să plăteşti impozitele sau vreo amendă.

Pentru că trupele care concertează la Tecuci la spectacolele organizate de primărie sunt din ce în ce mai scumpe, primarul Daniel Ţuchel găsit încă o metodă de a încasa mai mulţi bani la buget: obligativitatea obţinerii acordului şi a autorizaţiei de funcţionare pentru firme şi AF-uri. Este încă o metodă de a strânge informaţii detaliate despre firme şi administratori. Şi pentru că nu e indicat să iei măsuri nepopulare în an electoral aceste autorizaţii nu se cer în anul 2016 ci din anul următor. În documentul ce vi-l prezentăm mai jos şi care este supus dezbaterii publice (dar nu a fost publicat pe nici unul din site-urile primăriei), are multe elemente ciudate şi subiective. Pentru acordul de funcţionare este nevoie de 16 documente pentru care orice administrator trebuie să aloce timp şi bani cât cuprinde.

Vă las pe dumneavoastră să trageţi concluziile după lecturarea acestui document.


 REGULAMENT PRIVIND ELIBERAREA ACORDULUI ŞI A AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ ÎN MUNICIPIUL TECUCI

 • Cadrul legislativ Activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa se va desfăşura în baza regulamentului şi a prevederilor legale reglementate de următoarele acte normative.
 • O.G 99/2000 republicata privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 • H.G 333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
 • O.G 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
 • Ordinul nr 118/1709/20 mai 2010 pentru apărarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistică, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement
 • H.G 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionarii ori autorizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu (MO.nr 884/4.11.2015)
 • Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată, completată şi republicata
 • Legea 53/2003 Codul Muncii art 40 alin 1
 • Legea 571/2003 republicata a Codului Fiscal valabil până la 31.12.2015
 • Legea 227/2015 a Codului Fiscal — începând cu 1.01.2016
 • Legea 61/1991 republicata privind ordinea şi liniştea publică
 • Legea 155/2010 privind poliţia locală H. G 19/2014 privind modificarea categoriilor de construcţie care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu
 • Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei H. G 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor
 • Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr 337/2007
 
CUPRINS:
 
 1. CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL II – ACORDUL DE FUNCŢIONARE
  A – Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării acordului de funcţionare referitor la desfăşurarea activităţilor comerciale în Municipiul Tecuci.
  B – Procedura de eliberare a acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în Municipiul Tecuci.
 2. CAPITOLUL III – AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
  A – Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru, desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant, 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 56391 (corespondent cod CAE) tip alte activităţi recreative şi distractive 932 în Municipiul Tecuci.
  B – Procedura de eliberare a acordului autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), tip alte activităţi recreative şi distractive 932 în Municipiul Tecuci.
 3. CAPITOLUL IV – ANEXE
 4. CAPITOLUL V – SCUTIRI
 5. CAPITOLUL VI – PROCEDURA ŞI CIRCUITUL DOCUMENTELOR
 6. CAPITOLUL VII – SANCŢIUNI
 
CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
  Obiectul şi sfera de aplicare
 Art.1 Prezentul regulament reglementează activitatea din domeniul comercial, al serviciilor de piaţă, cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi, procedura de obţinere a acordului de funcţionare, a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
 Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, societăţilor comerciale ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă inclusiv activitatea de alimentaţie publică.
 Art.3 Documentele care vor fi eliberate de Primăria Municipiului Tecuci în vederea desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, inclusiv activităţi de alimentaţie publică sunt:
1. Acord de funcţionare – pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii pentru toate codurile CAEN — Anexa nr.4.
2. Autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi de alimentaţie publică pentru unităţile de tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), tip alte activităţi recreative şi distractive 932 – Anexa nr.2.
Art.4 Operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică au obligaţia depunerii documentaţiilor în vederea obţinerii acordului de funcţionare, respectiv a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
CAPITOLUL II ACORD DE FUNCŢIONARE
A – Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării acordului de funcţionare referitor la desfăşurarea activităţilor comerciale şi prestări servicii în municipiul Tecuci.
Art.5 Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii au obligaţia obţinerii acordului de funcţionare eliberat de către Primăria Municipiului Tecuci în conformitate cu prevederile art.6, art.8 şi art.9 din O.G. nr.99/2000 republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi a pct.1 lit. d, pct.6 din H.G. nr.333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000, republicata, cât şi ale art.26 alin.3 din O.G. nr.21/1992, republicata, privind protecţia consumatorului.
Art.6 Prin acord de funcţionare se înţelege actul administrativ emis de către Primăria Municipiului Tecuci, prin care se reglementează desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii care se regăsesc în toate codurile CAEN cu excepţia celor de alimentaţie publică precizate la art.3 alin2. Din regulament.
Art.7 Acordul de funcţionare va fi solicitat de către operatorii economici (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale) care desfăşoară activităţi economice prestate într-un spaţiu în care accesul publicului este liber.
Art.8 (1) Fiecare operator economic îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică.
(2) Unităţile care desfăşoară activităţi privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii, cu respectarea O.G 99/2000.
Art.9 Cerinţe şi criterii în baza cărora se vor elibera acorduri de funcţionare sunt:
a) Respectarea criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localitate, a planului general de dezvoltare urbană referitor la funcţiunile admise;
b) Desfăşurarea unei activităţi civilizate care să respecte normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, conform prevederilor legale în vigoare;
c) Pentru spaţiile situate în clădiri colective, schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie situate în clădiri colecţie se poate face numai în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari cu acordul proprietarilor direct afectaţi şi cu respectarea prevederilor Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
d) îndeplinirea tuturor condiţiilor stabilite de lege în vederea desfăşurării unei activităţi corespunzătoare;
e) Activitatea privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă trebuie să se desfăşoare în spaţii care să se armonizeze cu arhitectură zonală;
f) Operatorii economici vor asigura repararea, zugrăvirea şi întreţinerea faţadei clădirii în care se desfăşoară activitatea, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul construcţiilor;
g) Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile, modificările construcţiilor sau amenajările care se fac în vederea desfăşurării activităţii;
h) Respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local referitor la bună gospodărire şi înfrumuseţarea Municipiului Tecuci;
i) îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar, conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicata;
j) Este interzisă comercializarea produselor ce ar putea avea impact asupra sănătăţii populaţiei;
k) Este interzisă comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuţia, deţinerea, oferirea, transmiterea, achiziţionarea, producerea, intermedierea şi utilizarea plantelor, stupefiantelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope de orice fel, oricăror derivaţi, compuşi sau amestecuri conţinând una sau mai multe plante şi substanţe stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, indiferent de procentul în care se regăseşte substanţa activă, de starea fizică în care se afla, de modul de divizare în unităţi de administrare disimulate, falsificate sau contrafăcute, precum şi a celor care au altă destinaţie de utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate, conform prevederilor legale.
I) Operatorii economici care realizează activităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor industriale reciclabile îşi pot desfăşura activitatea doar în zonele stabilite prin avizul de colectare deşeuri industriale reciclabile emis de Primăria Municipiului Tecuci. În acest sens, vor prezenta la data solicitării autorizării, avizul de colectare deşeuri industriale reciclabile emis de Primăria Municipiului Tecuci.
m) Acordul de funcţionare se eliberează pentru toate activităţile privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în Municipiul Tecuci, altele decât cele de alimentaţie publică.
n) Acordul de funcţionare are valabilitate în anul calendaristic al emiterii şi se solicita anual, până la finele lunii martie şi/sau în termen de treizeci de zile de la obţinerea certificatului de înregistrare fiscală pentru agenţii economici nou înfiinţaţi. În condiţiile înfiinţării de filiale, puncte de lucru pe teritoriul Municipiului Tecuci agenţii economici au obligaţia de a solicita acordul de funcţionare în termen de cincisprezece zile de la emiterea certificatului constatator de către O.R.C.judeţul Galaţi
B – Procedura de eliberare a acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în Municipiul Tecuci
Art.10 Pentru eliberarea acordului de funcţionare solicitantul va înainta Direcţiei Arhitect Şef, Compartiment Avize din cadrul Primăriei municipiului Tecuci următoarele documente:
– Cerere pentru eliberarea acordului de funcţionare – formular tip – Anexa nr. 3 sau anexa nr.7 după caz.
– Copie după cartea de identitate/buletin administrator/reprezentant/asociat unic
– Dacă solicitarea este înaintată de către o persoană împuternicită a agentului comercial acesta va depune şi împuternicirea/procura
– Copie conformă cu originalul al actului constitutiv al societăţii (stătut, contract de societate) sau rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului pentru persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale
– Copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente
– Copie conformă cu originalul a certificatului constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
-Copie conformă cu originalul a titlului asupra imobilului/imobilelor (act proprietate, contract închiriere, asociere sau concesiune, comodat), acordul proprietarului de drept, acordul asociaţiei de proprietari acolo unde este cazul
– Copii conforme cu originalul ale acordurilor, avizelor, autorizaţiilor, licenţelor instituţiilor de specialitate, expres stabilite şi prevăzute de Lege, în funcţie de Codul CAEN şi de condiţiile tehnice, pentru fiecare locaţie în care se desfăşoară activitatea
– Acte doveditoare în copie conformă cu originalul privind îndeplinirea condiţiilor legii 50/1991 republicata privind: certificatul de urbanism — schimbare de destinaţie, certificatul de urbanism, autorizaţia de construire – schimbare de destinaţie, autorizaţia de construire.
– Certificatul Fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor locale
– Orar de funcţionare prin declaraţie pe proprie răspundere conform Anexa 5
– Planul autorizat al spaţiului cu suprafaţa utilă aferentă activităţii scara 1 Ia 50, scara 1 la 100 după caz
– Dovada îndeplinirii condiţiilor protective: Acordul vecinilor limitrofi (cu pereţi comuni în cazul punctelor de lucru situate în condominii, iar în celelalte situaţii în cazul în care distanţa faţă de punctul de lucru este mai mică de 15 m) sau măsurători fonice efectuate de instituţiile abilitate. Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată vor fi conform Anexa nr. 4. Aceste acorduri vor fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 privind ordinea şi liniştea publică, republicata, pentru unităţile care desfăşoară activitate înainte de ora 08°° sau peste ora 2200. În cazul în care există reclamaţii întemeiate pentru unităţile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, gaze toxice sau iritante, Primăria Municipiului Tecuci poate reduce unilateral orarul de funcţionare, sau, atunci când situaţia o cere, poate anula sau suspendă acordul de funcţionare, la propunerea organului constatator. Constatarea temeiniciei reclamaţiilor se face de către instituţiile abilitate
, şi de către Poliţia Locală a Municipiului Tecuci. În situaţia în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcţionare au fost remediate, la cererea operatorului economic, se poate reveni la orarul iniţial de
– Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului – formular tip – Anexa nr. 5.
– Copie conformă cu originalul a contractului pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului, sau dovada achitării la zi a taxei de habitat conform Hotărârii de Consiliu referitoare la acest domeniu, după caz.
– Un dosar cu şina
Art.11 Acordul de funcţionare va fi eliberat de către Primăria Municipiului Tecuci la cererea agentului economic, în termen de 30 zile de la depunerea dosarului complet.
Art.12 Acordul de funcţionare va fi înseriat şi numerotat, va prezenta elemente de siguranţă specifice şi va fi format din trei părţi, una care va rămâne în evidenţă Primăriei Municipiului Tecuci – Direcţia Arhitect Şef, Compartiment Avize, cealaltă parte va fi eliberată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, agentului economic, în baza documentaţiei depuse la primărie şi un exemplar se va comunica până la finele fiecărei luni către BU1ES – PJ însoţit de planul autorizat al spaţiului cu suprafaţa aferenta activităţii.
Art.13 Emiterea anuală se face în baza solicitării scrise a agentului economic – formular tip – Anexa nr. 3 sau Anexa nr.7, după caz.
Art.14 (1) Modificările la acordul de funcţionare cu privire la datele de identificare ale operatorului economic (denumire, adresa sediu social) vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic după ce restituie emitentului documentele emise anterior. (2) în situaţiile în care apar modificări referitoare la formă de organizare a operatorului economic, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru şi orarul de funcţionare, operatorul economic va solicita eliberarea unui nou acord de funcţionare.
Art.15 Orarul de funcţionare precum şi acordul afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, cu respectarea obligatorie a acestuia.
Art.16 (1) În cazul deteriorării acordului de funcţionare, operatorul economic va solicita eliberarea unui duplicat al acordului de funcţionare. (2) în cazul pierderii acordului de funcţionare, operatorul economic va declara nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al acordului de funcţionare.
Art.17 (1) Acordul de funcţionare poate fi anulat oricând, dacă nu se respectă:
– obiectul de activitate menţionat pe acordul de funcţionare;
– orarul de funcţionare aprobat;
– normele de estetică, curăţenie şi igiena publică;
– normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică;
– cerinţele şi criteriile ce au stat la baza eliberării acordului de funcţionare;
– la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;
– existenţa unor reclamaţii întemeiate, la constatarea Poliţiei Locale din cadrul Municipiului Tecuci sau a altor instituţii abilitate.
– Alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.
(2) Anularea acordului de funcţionare se face prin Dispoziţia Primarului Municipiului Tecuci la propunerea organului constatator.
(3) Taxa specială datorată serviciului de emitere a acordului de funcţionare, dacă este cazul, se va stabili în baza unui regulament special aprobat conform legii prin H.C.L.
(4) Pe verso exemplarului care se arhivează la Compartimentul Avize se va obţine acordul structurilor din cadrul UAT Tecuci SAADP, Serviciul Investiţii, Birou Drumuri, Birou Agricol, BUIES – PJ.
CAPITOLUL III AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
Autorizatie-de-functionare-Primaria-Tecuci   A. Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), tip alte activităţi recreative şi distractive 932 în municipiul Tecuci. Art.18 Cerinţe şi criterii în baza cărora se vor elibera autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, sunt: a) Corelarea desfăşurării activităţii comerciale structura de vânzare corespunzător conţinutului certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire, cu respectarea regulamentului local de urbanism.
b) Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile, modificările construcţiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru.
c) Desfăşurarea unei activităţi economice civilizate, cu respectarea condiţiilor de protecţie a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor precum şi a mediului.
d) îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul de alimentaţie publică, conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicata.
e) Respectarea legislaţiei privind ordinea şi liniştea publică.
f) Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în aşa fel încât funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea, să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona amplasamentului unităţii.
g) Unitatea să nu fie reclamata cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv.
h) Unitatea amplasată în zona de case a municipiului să prezinte acordul proprietarilor imobilelor cu destinaţia de locuinţă, cu care se învecinează în dreapta, stânga şi spatele unităţii şi a celor situate de cealaltă parte a drumului/străzii corespondente
i) Unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective să prezinte acordul asociaţiei de proprietari şi acordul vecinilor cei mai apropiaţi pe orizontală şi verticală.
j) Unitatea este obligată să asigure liniştea şi ordinea publică atât în interiorul localului cât şi pe suprafaţa de teren aferenta localului prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază şi protecţie, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaţilor legate de persoanele care au frecventat localul, pentru unităţile care funcţionează peste ora 22°°. în situaţia în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma de pază şi protecţie nu sunt de natură a soluţiona situaţiile de tulburare repetată a liniştii şi ordinii publice, Primăria municipiului Tecuci îşi rezervă dreptul de a reduce orarul de funcţionare sau de a retrage autorizaţia de funcţionare.
k) Unitatea este antifonata corespunzător astfel încât să nu se depăşească limita maximă admisă a zgomotului în exterior conform O.M.S. 119/2014;
l) Pentru unităţile de alimentaţie publică cu un program de funcţionare peste orele 2200, este necesar îndeplinirea următoarelor condiţii:
– unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către vecinii Iimitrofi datorită zgomotului provocat de muzică;
– să nu existe reclamaţii cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv, provocat ca urmare a activităţii desfăşurate de respectivul agent economic
B. Procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), tip alte activităţi recreative şi distractive 932 în Municipiul Tecuci
Art.19. Pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţi tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), tip alte activităţi recreative şi distractive 932, solicitantul va înainta Direcţiei Arhitect Şef, Compartiment Avize din cadrul Primăriei municipiului Tecuci următoarele documente:
– Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare – formular tip – Anexa nr. 6 sau Anexa nr.8, după caz.
– Copie după cartea de identitate/buletin administrator/reprezentantul asociat unic
– Daca solicitarea este înaintată de către o persoană împuternicită a agentului comercial acesta va depune şi împuternicirea/procura
– Copie conformă cu originalul al actului constitutiv al societăţii (stătut, contract de societate) sau rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului pentru persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale
– Copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente – Copie conformă cu originalul a certificatului constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
– Copie conformă cu originalul a titlului asupra imobilului/imobilelor (act proprietate, contract închiriere, asociere sau concesiune, comodat), acordul proprietarului de drept, acordul asociaţiei de proprietari acolo unde este cazul.
– Copii conforme cu originalul ale acordurilor, avizelor, autorizaţiilor, licenţelor instituţiilor de specialitate, expres stabilite şi prevăzute de lege, în funcţie de Codul CAEN şi de condiţiile tehnice, pentru fiecare locaţie în care se desfăşoară activitatea
– Acte doveditoare în copie conformă cu originalul privind îndeplinirea condiţiilor legii 50/1991 republicata privind: certificatul de urbanism — schimbare de destinaţie, certificatul de urbanism, autorizaţia de construire schimbare de destinaţie, autorizaţia de construire.
– Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
– Certificatul Fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor locale
– Orar de funcţionare prin declaraţie pe proprie răspundere conform Anexa 5
– Planul autorizat al spaţiului cu suprafaţa utilă aferenta activităţii scara 1 la 50, scara 1 la 100 după caz
– Dovada îndeplinirii condiţiilor protective: Acordul vecinilor limitrofi (cu pereţi comuni în cazul punctelor de lucru situate în condominii, iar în celelalte situaţii în cazul în care distanţa faţă de punctul de lucru este mai mică de 15 m) sau măsurători fonice efectuate de instituţiile abilitate. Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată vor fi conform Anexa nr. 4. Aceste acorduri vor fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 privind ordinea şi liniştea publică, republicata, pentru unităţile care desfăşoară activitate înainte de ora 08″ sau peste ora 2200. În cazul în care există reclamaţii întemeiate pentru unităţile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, gaze toxice sau iritante, Primăria Municipiului Tecuci poate reduce unilateral orarul de funcţionare, sau, atunci când situaţia o cere, poate anula sau suspendă autorizaţia de funcţionare, la propunerea organului constatator. Constatarea temeiniciei reclamaţiilor se face de către instituţiile abilitate, şi de către Poliţia Locală a Municipiului Tecuci. În situaţia în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcţionare au fost remediate, la cererea operatorului economic, se poate reveni la orarul iniţial de funcţionare. – Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului – formular tip – Anexa nr. 5.
– Copie conformă cu originalul a contractului pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului, sau dovada achitării la zi a taxei de habitat conform Hotărârii de Consiliu referitoare la acest domeniu, după caz.
– Dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare
– Pentru vizarea anuală a autorizaţiei de funcţionare agentul economic va prezenta formularul original emis de Primăria Municipiului Tecuci şi copia documentului de plată.
– Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului cu privire la tipul unităţii de alimentaţie publica – formular tip – Anexa nr.9 sau certificat de clasificare (pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică eliberat de reprezentanţii Ministerului Turismului, conform prevederilor legale în vigoare)
– Dovada în copie conformă cu originalul a actelor de pregătire profesională conform prevederilor H.G 333/2003 referitoare la art. 5 din OG 99/2000 republicata
– Un dosar cu şina
Art.20. Autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică va fi eliberată agentului economic, de către Primăria Municipiului Tecuci, în termen de 30 zile de la depunerea documentaţiei complete. Art.21. Autorizaţia de funcţionare va fi înseriata şi numerotată, va prezenta elemente de siguranţă specifice şi va fi formată din două părţi, una care va rămâne în evidenţă Primăriei Municipiului Tecuci — Direcţia Arhitect Şef, Compartiment Avize, cealaltă parte va fi eliberată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentaţiei depuse la primărie. Art.22 Autorizaţia de funcţionare va cuprinde şi orarul de funcţionare.
Art.23
(1) Vizarea anuală este obligatorie până la finele lunii martie fiecărui an. Taxa se stabileşte în funcţie de suprafaţa totală aferenta activităţii de alimentaţie publică conform H.C.L, inclusiv terasele, astfel:
 
Până în 500 mp CUANTUM PENTRU ANUL 2016 CONFORM H.C.L 2.000 LEI
Peste     500 mp CUANTUM PENTRU ANUL 2016 CONFORM H.C.L 4.000 LEI
(2) agenţii economici nou înfiinţaţi vor obţine autorizaţiile de funcţionare anterior începerii activităţii;
(3) vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic – formular tip – Anexa nr. 8.
Art.24 Taxa privind autorizaţia de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se va încasa anual pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici.
Art.25 Taxa privind autorizaţia de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică este prevăzută în Hotărârea Consiliului Local a municipiului Tecuci privind impozitele şi taxele locale aprobată anual. Art.26 (1) Responsabilitatea încasării taxei menţionate revine Direcţiei economice prin serviciul BUIES — PJ din cadrul Primăriei municipiului Tecuci. (2) Compartimentul responsabil de emiterea autorizaţiilor de funcţionare răspunde de gestionarea dosarelor şi păstrarea acestora timp de 5 ani de zile de la emiterea lor după care pot fi arhivate
Art. 27 (1) Modificările la autorizaţia de funcţionare referitoare la datele de identificare ale operatorului economic autorizat prin autorizaţia de funcţionare (denumire, formă de organizare, sediul social) precum şi cele referitoare la tipul de unitate cu păstrarea codului CAEN, vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic. (2) în situaţia în care apar modificări referitoare la tipul de unitate (cu modificarea codului CAEN), adresa punctului de lucru, suprafaţa unităţii şi orarul de funcţionare, operatorul economic va solicita eliberarea unei noi autorizaţii de funcţionare.
Art.28 (1) în cazul deteriorării autoriZaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, operatorul economic va solicita eliberarea unui duplicat al autorizaţiei de funcţionare.
(2) în cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie i: publică, operatorul economic va declara nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al autorizaţiei de funcţionare.
Art.29 (1) Autorizaţia de funcţionare poate fi anulată oricând, dacă nu se respectă:
– obiectul de activitate menţionat în acordul de funcţionare;
– orarul de funcţionare aprobat;
– normele de estetică, curăţenie şi igiena publică;
– normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică;
– cerinţele şi criteriile ce au stat la baza eliberării acordului de funcţionare;
– la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;
– existenţa unor reclamaţii întemeiate, la constatarea Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci sau a altor instituţii abilitate.
– Alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.
(2) Anularea avizului program de funcţionare se face prin Dispoziţia Primarului Municipiului Tecuci la propunerea organului constatator.

(3) în anul fiscal 2016 activitatea de prestări servicii privind eliberarea acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii comerciale şi prestări servicii precum şi autorizaţia de funcţionare a activităţii de alimentaţie publică va fi eliberată de către UAT Municipiul Tecuci în mod gratuit. Pentru anii următori aceste taxe precizate mai sus se vor stabili prin hotărâri ale Consiliului Local în condiţiile legii.

3 Comments on "Ai o firmă în Tecuci? Afla că trebuie să ai şi acordul primăriei. Procedură mai complicată decât la înfiinţarea societăţii"

 1. supravietuitor in Tecuci | 8 ianuarie 2016 at 09:28 | Răspunde

  dupa ce golanul asta si-a batut joc de sistemul sanitar, de profesori, de agricultori, etc trebuia sa vina si randul comerciantilor Trebuie sa plateasca taxe cat mai mari ca nu mai are tuchel cu ce sa isi intretina amantele si jipanele

 2. comerciantul falit | 8 ianuarie 2016 at 09:16 | Răspunde

  La Tepu nu isi permite sa faca asa ceva fiindca il bate tacsu si satenii cu furca Aici si-a gasit fraierii.

 3. mândru ca sunt ţăpean | 8 ianuarie 2016 at 09:04 | Răspunde

  Felicitari d-lui primar Tuchel Gerhardt Daniel. In acest fel va duce la indeplinire ceea ce si-a propus: DISTRUGEREA TECUCIULUI si aducerea la stadiul de comuna. Felicitari si partenerilor sai loiali PSD, PNL si PDL.

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


*

error: Content is protected !!